Dancer: Emmy Tamura
Video: Hirotaka R. Shimoyama
Hair Makeup: Shunsuke Tsujimoto
Nail Art: Yukiko Asano
Special Thanks: Rie Tashiro

Back to Top